Skip naar de inhoud

Onderzoeksresultaten 

Met de groei van agroforestry neemt ook het aantal onderzoeken over het inpassen bomen en struiken in de landbouw toe. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan, onder andere naar de verschillende vormen van agroforestry, de impact op biodiversiteit en het verdienmodel. Hier geven we je een overzicht van enkele onderzoeksresultaten uit Nederland. De komende tijd werken we aan een completere kennisbank.

Wilco de Zeeuw met jonge bomen

 

Factsheets Wageningen UR - PPS Agroforestry

Vanuit de WUR zijn vanuit het project PPS Agroforestry factsheets opgesteld. Deze factsheets vatten de stand van zaken van onderzoek op verschillende thema’s samen:

Naast de factsheets heeft de WUR verschillende pioniers in agroforestry uitgelicht. Bekijk de pioniers en meer hier


Voedselbossen: Bodem, biodiversiteit, biomassa, business & beweging 

Deze rapportage geeft een overzicht van het onderzoek dat binnen het kader van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) wordt gedaan in Nederland. Het onderzoek bestaat uit een intensief monitoringsprogramma waarin ecologische, economische en sociale indicatoren centraal staan. 

https://www.monitoringvoedselbossen.nl/wp-content/uploads/2023/08/Online_aug_Final_NMVB_LNV_23.pdf

Brochure ‘Voederbomen in de landbouw: meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik’

Deze brochure vat de uitkomsten samen van het onderzoek dat is uitgevoerd in het ‘Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik’. Het gaat in op aanleg en onderhoud van voederbomen en nutriëntensamenstelling en medicinale waarde van bladeren en twijgen.

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/2931.pdf 

 

Voederbomen database

Deze website bevat uitkomsten van onderzoek naar de voederwaarde van voederbomen. Op deze webpagina staat een link naar de voederbomendatabase. Deze tabel geeft inzicht in de voederwaarde en mineralengehalte van de bladeren en twijgen van verschillende bomen. 

https://www.voederbomen.nl/voer/  

 

Agroforestry op het landbouwbedrijf - bomen en struiken inpassen. Hoe pak je dat aan in Noord-Holland?

Deze brochure beschrijft de uitkomsten van een onderzoekstraject waarin vier agrariërs aan de slag gingen met de inpassing van agroforestry op hun bedrijf. Er is gezamenlijk onderzocht wat iedereen wil, kan, mag en nodig heeft. Zo doken vragen op rond de technische en financiële invulling van agroforestry op een landbouwbedrijf, bedrijfsstrategie en ontwerp 

https://www.louisbolk.nl/publicaties/agroforestry-op-het-landbouwbedrijf  

 

Rapportage: Onderzoek naar agroforestrysysteem van laanbomen in grasland van melkveehouder

In het project Laanboomteelt hebben het Louis Bolk Instituut, Duinboeren, veehouders en boomkwekers van 2016 tot 2021 onderzocht wat de toepasbaarheid is van laanboomteelt op grasland. Centraal in dit project stond een experiment waarvan de resultaten in dit rapport wordt beschreven 

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/rapportage-onderzoek-naar-agroforestrysysteem-van-laanbomen-grasland-van-melkveehouder-2018-2021.pdf  

 

Voedselbossen van belang voor biodiversiteit | De levende natuur

Een inventarisatie van de biodiversiteit van vogels, nachtvlinders en loopkevers in Voedselbos Ketelbroek, vergeleken met het nabijgelegen Natura 2000-reservaat De Bruuk. De eerste studie van zijn soort in Nederland, met verrassende resultaten voor het nog maar 7 jaar jonge voedselbos.  

https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbossen-van-belang-voor-biodiversiteit/  

 

Voedselbos Ketelbroek: een zegen in de drup? Waterbalans van Voedselbos Ketelbroek

Een ‘watertoets’ voor Waterschap Limburg geeft een indicatie van het belang van voedselbossen voor een betere waterhuishouding. 

https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbos-ketelbroek-een-zegen-in-de-drup-waterbalans-van-voedselbos-ketelbroek/  

 

Effect van agroforestry op organische stof en nutriënten ILVO

Dit rapport geef een overzicht van de effecten van agroforestry op organische stof en nutriënten zoals decompositie van biomassa: snoeimateriaal, afgevallen bladeren en afgestorven wortels die in de bovenste bodemlagen terechtkomen. Verder wordt ook koolstof opgeslagen in de bovengrondse boombiomassa. Dit kan resulteren in hogere nutriëntenstocks, maar ook competitie voor N. Het voorkomen en de grootte van deze effecten worden wellicht beïnvloed door boomdichtheid, boomsoort, boomleeftijd en bodembeheer. 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/images/Agroforestry/20180614-Projectrapport_Effect-van-AF-op-OS-en-nutri%C3%ABnten.pdf 

 

Effect van agroforestry op de waterhuishouding

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten van competitie voor water en licht op de bodemwaterhuishouding bij een agroforestrysysteem, en de gevolgen hiervan voor de gewasgroei en –opbrengst. Het rapport spitst zich vooral toe op een detailonderzoek op een proefveld met een aanpalende bomenrij van volwassen populieren (Populus x canadensis, plantjaar 1969) in combinatie met korrelmaïs (2016) en najaarsteelt bloemkool (2018). 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/images/Agroforestry/20190926_Projectrapport-Bodemwaterhuishouding.pdf 
 

Effecten van agroforestry op bovengrondse agrobiodiversiteit - focus nuttige arthropoden

In dit rapport van ILVO zijn de potentiële effecten van bomenrijen in alley cropping percelen en op akkerranden op de aanwezigheid van macro-detrivore en carnivore arthropoden op een rij gezet. Hierbij worden gradiënten in voorkomen in functie van afstand tot de bomenrijen geanalyseerd. De focus ligt hierbij op akkerbouwpercelen. 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/images/Agroforestry/20180614-Projectrapport_AF-en-FAB.PDF 
 

Culturele ecosysteemdiensten in agroforestrysystemen

Dit rapport geeft een overzicht van de culturele ecosysteemdiensten. Culturele ecosysteemdiensten verwijzen naar de opportuniteiten die ecosysteemdiensten bieden op vlak van spirituele en intellectuele verrijking, esthetisch genot, ontspanning en recreatie. In dit rapport onderscheiden we drie verschillende soorten, namelijk (1) esthetische- en belevingswaarde, (2) recreatieve en toeristische waarde en (3) informatie- en erfgoedwaarde. 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/images/Agroforestry/20180614-Projectrapport_AF-en-culturele-ecosysteemdiensten.pdf