Skip naar de inhoud

Over ons

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland, ook in het landelijk gebied. Tegelijkertijd staat de landbouw sector ook voor enorme uitdagingen op het gebied van onder andere klimaat, stikstof, water en bodem. Boeren hebben het moeilijk om met zoveel maatschappelijke opgaven nog een goede boterham te verdienen.

bomen en boerderij luchtfoto weiland

Daarom zetten boeren, overheden en kennisinstellingen van het Agroforestry Netwerk Nederland zich in voor een productieve landbouw, herstel van biodiversiteit en klimaatbestendige bodems door het inpassen van bomen en struiken in de landbouw. Dit noemen we agroforestry.

In 2021 richtten zij samen het Agroforestry Netwerk Nederland op. In het netwerk komen beleid, onderzoek en praktijk bij elkaar om agroforestry in Nederland te versnellen.

Missie en visie van het Agroforestry Netwerk Nederland

De missie van het Agroforestry Netwerk Nederland is het inpassen van bomen en struiken in de landbouw.

Visie van het Agroforestry Netwerk Nederland


“Het is 2030. Het Nederlandse landschap is in de afgelopen 10 jaar zichtbaar groener en gevarieerder geworden. In alle delen van het land staan rijen voedselproducerende bomen en struiken op akkers en grasland, voederhagen op weilanden met grazend vee, beboste kippenweides en voedselbossen op agrarische schaal.

Mede door deze vormen van agroforestry is de biodiversiteit in het landelijk gebied zich gaan herstellen. De nieuwe bomen en struiken verrijken niet alleen ons landschap, de bodem is een stuk klimaatbestendiger geworden. Er zijn tenminste 25.000 hectares aan agroforestry gerealiseerd, waarvan zeker 1.000 ha aan voedselbos. De betrokken agrarisch ondernemers zijn blij met de stappen die zij hebben gezet, en blijven volop kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

Ze weten aantrekkelijk en duurzaam voedsel te produceren met agroforestry, hierdoor heeft deze vernieuwende landbouwmethode een gewaardeerde positie in maatschappij en markt.”

Werkwijze Agroforestry Netwerk Nederland

Het Agroforestry Netwerk Nederland bestaat uit drie werkgroepen en twee praktijkgerichte netwerken.

De werkgroepen focussen op landelijke thema’s die belangrijk zijn om agroforestry in de praktijk te realiseren. Ze werken samen aan het ontsluiten en ontwikkelen van kennis, onderzoek en onderwijs, het aanpakken van belemmerende wet- en regelgeving en het (verder) ontwikkelen van agroforestryketens en verdienmodellen. Zo ondersteunen deze werkgroepen de praktijkgerichte netwerken.  

De praktijkgerichte netwerken richten zich op het stimuleren van (een) type(n) agroforestry door middel van het inspireren van (agrarisch) ondernemers en partijen in de agrofoodketen. Ook maken ze kennisuitwisseling mogelijk, bijvoorbeeld door workshops en excursies. Daarnaast brengen ze al bestaande netwerken en relevante partijen bij elkaar, onder andere via bijeenkomsten. Zij vormen daarmee de schakel tussen de bestaande lokale netwerken en de werkgroepen uit het netwerk. De netwerken richten zich dus op een of meerdere type(n) agroforestry, sector(en) en doelgroep(en), waardoor de nodige verdieping kan plaatsvinden.  

De voornaamste doelgroepen van het netwerk zijn ondernemers met landbouwgrond die interesse hebben in of al begonnen zijn met het integreren van bomen en struiken op hun bedrijf. Daarnaast kan het netwerk ook informatie verschaffen aan andere doelgroepen zoals bedrijfsadviseurs, ketenpartijen, boerenbelangenorganisaties, studenten, docenten, geïnteresseerde burgers, onderzoekers, erfbetreders, et cetera. 

Onze partners

Samen met onze partners werken we aan het behalen van onze ambitie: het realiseren van minstens 25.000 hectare agroforestry waarvan tenminste 1.000 hectare voedselbos in 2030. Samen maken we de verbinding tussen beleid, onderzoek en praktijk. Bekijk welke organisaties deel uitmaken van het Agroforestry Netwerk Nederland.