skip-to-main-content

Subsidiemogelijkeden

vijgen in een boom met bladeren

 

Subsidies voor aanplant 

Bij deze subsidies gaat het om de investeringskosten die gemaakt worden voor de aanschaf en aanplant van bomen en eventuele andere houtige gewassen.  

Subsidie voor aanplant van Agroforestry in provincie Utrecht

Boeren die hun landbouwbedrijf willen verduurzamen met bomen en struiken, kunnen vanaf 1 januari 2023 hiervoor subsidie krijgen van provincie Utrecht. Met deze regeling wil de provincie invulling geven aan haar strategisch bosbeleid en bijdragen aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast biedt het agrariërs de mogelijkheid om hun verdienmodel te verbreden. 

De regeling is bedoeld voor agrariërs met landbouwgrond en met minimaal één hectare ruimte voor agroforestry. Per aanvraag moeten er minimaal dertig bomen of houtige gewassen worden aangeplant, of in rijen van minimaal twintig meter met bomen of houtige gewassen. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het programma Agenda Vitaal Platteland. 

 

Ook boeren die hun erf willen vergroenen kunnen hiervoor subsidie krijgen van provincie Utrecht.  Met het project kunnen deelnemers kosteloos een beplantingsplan laten maken. Vervolgens kunnen zij hun erf kosteloos laten aanplanten met bijvoorbeeld fruitbomen, laanbomen, struwelen en (gemengde) knip- of scheerhagen. Ook de aanleg van een houtsingel of bosje op een erf behoort tot de mogelijkheden.

Voorwaarde voor deelname aan het project is dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten. Ook is er de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. 

 

Subsidie voor aanleg van voedselbossen in provincie Limburg 

Provincie Limburg heeft subsidie voor de aanleg van voedselbossen beschikbaar gesteld.  Initiatiefnemers van de aanleg van voedselbossen kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal 75.000 euro. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele projectkosten. De regeling richt zich op voedselbossen vanaf 0,5 hectare die aangevraagd worden vanuit een rechtspersoon, zoals eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma (VOF), in aanmerking. De subsidieregelingen zijn nu geopend, aanvragen moeten vóór 1 april 2023 binnen zijn. 

 

Subsidie voor aanleg van agroforestry in provincie Gelderland 

In Gelderland is er een subsidie voor de aanplant van agroforestry. In de eerste openstelling was de subsidie 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000,-. Er was in totaal 300.000 euro beschikbaar. Per 1 november 2022 wordt de subsidieregeling weer opengesteld en kunnen ondernemers zich weer aanmelden.

 

 

GLB-subsidie per hectare 

Per 1 januari 2023 is een nieuwe GLB periode ingegaan.  

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

Houtopstanden op landbouwgrond, productief of niet, zijn vanaf 2023 in het GLB onderdeel van landbouwgrond en zodoende subsidiabel. Daarnaast wordt het aantal toegestane bomen op bouw- en grasland per hectare verruimd van 50 naar 100.  

Verder wordt agroforestry gestimuleerd worden via een aantal eco-activiteiten waaronder ‘strokenteelt’, ‘grasland met kruiden’, en ‘houtig element’. Op deze manier kunnen boeren naast de basispremie extra beloond worden voor het hebben van houtopstanden. Hierbij wordt een ondernemer betaald voor het implementeren van eco-activiteiten op de verschillende doelen (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water).

Het is mogelijk om binnen het nieuwe GLB-regelingen te ‘stapelen’. Je kunt dus aanspraak maken op de basispremie, de eco-premies en betalingen uit het ANLb. Hierbij mag niet dezelfde activiteit gebruikt worden voor de eco-premie als voor betalingen uit het ANLb, maar punten van de activiteiten voor ANLb mogen wel meetellen voor de eco-regeling. De provincies bepalen de exacte openstellingen en subsidiebedragen van het ANLb. Sommige provincies hanteren beheerpakketten gerelateerd aan agroforestry.

De simulatietool van RVO helpt ondernemers om te berekenen wat de verwachte premies zijn afhankelijk van het bouwplan en management. Lees meer over deze tool.

Landschapselementen tellen niet mee voor uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest. Dit is de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die u maximaal mag gebruiken op uw landbouwoppervlakte. In alle andere gevallen blijft uw stikstofgebruiksruimte dierlijke mest hetzelfde. 

Percelen met agroforestry registreert u op verschillende manieren. Dat ligt aan het aantal bomen per hectare. En aan hoe ze op uw perceel staan. Voor 2 agroforestry systemen bestaat een gewascode – hoogstamboomgaarden (2628) en voedselbossen (1940).  De overige agroforestry systemen worden geregistreerd met gewascodes van individuele gewassen (dus niet het hele systeem). Voor meer informatie hierover en voorbeelden zie de RVO pagina over Agroforestry

 

Subsidie voor machines en andere bedrijfsmiddelen 

MIA/Vamil 

De MIA en Vamil zijn regelingen die fiscaal voordeel opleveren voor boeren die investeren in een milieuvriendelijk(e) techniek of bedrijfsmiddel die op de Milieulijst staat. Op de huidige milieulijst staat een bedrijfsmiddel dat relevant is voor agroforestry genaamd ‘Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken’ (Bedrijfsmiddelcode A2300) waarbij een ondernemer fiscaal voordeel kan krijgen.

Deze bedrijfsmiddelcode is niet bestemd voor bosbouw of rondbeplanting van bomen, stallen en bomen voor hakhout met een korte omlooptijd, kerstbomen en snelgroeiende bomen voor energieproductie (biomassa). Mobiele kippenstallen met minder dan 250 dierplaatsen ten behoeve van insecten- en onkruidverwijdering komen wel in aanmerking. Met deze regeling kun je een investeringsaftrek van 36% van het investeringsbedrag krijgen en kun je75% van de investeringskosten afschrijven. Beide levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

 

Leningen van investeringsfondsen 

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) 

Via het Nationaal Groenfonds kunnen agrariërs bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) een aantrekkelijke lening afsluiten om investeringen in duurzame landbouw mogelijk te maken. Het fondsvermogen in 2021-2022 was negen miljoen euro en sloot juli 2022. Naar schatting konden 35 agrarische bedrijven gedurende de pilotperiode een beroep doen op het fonds met maximaal 400.000 euro beschikbaar per bedrijf. Eind 2022 wordt het fonds voor nog een jaar opengesteld (t/m juli 2023). 
 
De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. De afspraken hebben een langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van een cofinanciering: investeringen moeten voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc.  
 
Ondernemers die een beroep doen op het IDL worden niet verplicht tot het nemen van specifieke maatregelen, maar moeten maatregelen nemen die bijdragen aan vastgestelde doelen, waarbij een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en een verplichte is (Nationaal Groenfonds, 2022). Vul de checklist in om te weten of je meteen een aanvraag in kunt dienen.  
 

Subsidies voor advies en kennisontwikkeling 

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) 

De Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) is opengesteld voor agrariërs willen leren over een bepaalde thematiek. Binnen de SABE zijn er verschillende onderdelen die het starten met experimenten en/of het vergaren van kennis over agroforestry mogelijk maken. Op dit moment is deze regeling tijdelijk gesloten.
 

Vouchers voor het opstellen van een bedrijfsplan met agroforestry in de Provincie Gelderland 

In de Provincie Gelderland zijn vouchers beschikbaar waarmee ondernemers kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw. Het plan kan specifiek gericht zijn op natuur, bodem, water, mineralenkringloop of agroforestry. Hiervoor is €1500 beschikbaar, met een vereiste eigen bijdrage van €400. Voor agroforestry kunnen geïnteresseerden zich richten tot het Agroforestry Netwerk Gelderland.