Skip naar de inhoud

Agroforestry kansrijk(er) maken in Nederland

bomen in weiland in Nederland

De agroforestrypraktijk in Nederland is klein, maar wel veelbelovend. Wil agroforestry kansrijk(er) worden voor bredere en grootschaliger toepassing dan nu het geval is, dan zullen er een aantal dingen verbeterd moeten worden. In het onlangs door Wageningen UR gepubliceerde rapport ‘Agroforestry kansrijk(er) maken in Nederland’ wordt ingegaan op een aantal factoren die verbetering behoeven.

De focus van het rapport ligt op een verkenning rond verdienmodellen voor en verdienvermogen in agroforestry. Systematisch opgestelde data en informatie over verdienmodellen blijkt echter slechts beperkt beschikbaar, zowel in Nederland als in Europese landen met een vergelijkbaar klimaat.

Verdienmodellen in brede context

Het rapport stelt dat juist in deze opstartfase van agroforestry in Nederland niet alleen belangrijk is om naar verdienmodellen op perceel- en bedrijfsniveau te kijken. Het is ook van belang om mogelijkheden tot verbetering daarvan te bekijken in relatie tot een bredere context rond maatschappelijke en landschappelijke doelen en waarden. Ook liggen er deels nog ongebruikte mogelijkheden voor het aansluiten bij (nationale) programma’s rond onder andere biodiversiteit, klimaataanpassing, toekomstbestendige landbouw, en gebiedsinrichting.

Aanbeveling in het rapport

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gegeven die in grote lijnen neerkomen op het versterken van dataverzameling, kennis en opbouw van ervaring (inclusief het beter delen daarvan), het beter vergelijkbaar maken van manieren om verdienvermogen in agroforestry te berekenen, het verbeteren van een bredere ‘enabling environment’ voor agroforestry en het beter koppelen van de agroforestry potentie aan (nationale) programma’s.

Ga naar het rapport