skip-to-main-content

Kennisuitwisseling over onderzoek naar Agroforestry

Groep luistert naar presentatie

Samen de schouders onder Onderzoek naar Agroforestry in Nederland

Op 20 september kwamen zo’n 25 Nederlandse agroforestry-onderzoekers en specialisten vanuit WO en HBO onderzoekinstellingen samen op uitnodiging van de werkgroep Kennis, Onderzoek en Onderwijs van het Agroforestry Netwerk Nederland. Deze bijeenkomst vond plaats in het Impulse gebouw op de Wageningen Campus.  Samen verkenden ze mogelijkheden om beter samen te werken en de rol van het Agroforestry Netwerk Nederland (ANN) te evalueren.

 

Kennismaken en afstemmen

Na een kennismakingsrondje trapte Evert Prins (Louis Bolk Instituut) als trekker van de werkgroep Kennis, Onderzoek en Onderwijs van het ANN af met een toelichting over de rol en activiteiten van het ANN en de rapportage over aan het begin van het jaar is overhandigd is aan de minister. Hierdoor ontstond een gesprek over de financiering van onderzoek naar agroforestry, iets wat maar mondjesmaat op gang komt. Dit blijft een grote belemmering in het grootschalig opzetten van onderzoek.

 

Belangrijkste behoeften

Met mentimeter kon gereageerd worden op een aantal stellingen, waarmee de behoeften van onderzoekers in beeld werden gebracht.  Jeroen Kruit (Wageningen Environmental Research) loopt als mede-trekker van de werkgroep Kennis, Onderzoek en Onderwijs door de resultaten heen, waarbij een top 5 onderwerpen ontstaat waar aan gewerkt moet worden.

  1. Ik wil beter op de hoogte zijn van de onderzoeksresultaten van de andere onderzoekers.
  2. Ik wil beter op de hoogte zijn van lopende onderzoeksprojecten op het gebied van agroforestry in Nederland.
  3. Ik wil beter op de hoogte zijn van de expertise van andere onderzoekers.
  4. Het is belangrijk om onderzoeksmethoden beter op elkaar af te stemmen.
  5. (ruwe) data dient beter gedeeld te worden / beschikbaar gesteld te worden.

Als snel werd duidelijk dat de eerste drie zaken basisbehoeften zijn om allerlei andere behoeften beter te kunnen invullen. Er is veel behoefte aan het op de hoogte zijn van elkaars werk en elkaars expertise. Hier kan het ANN wellicht in faciliteren.

In een interactieve sessie zijn deze vijf onderwerpen verder uitgewerkt. De actiepunten werden verdeeld in zaken waarvoor de individuele ondernemer aan de lat staat, en zaken waar het Agroforestry Netwerk Nederland een actieve rol in zou kunnen nemen. De indivuele onderzoeker heeft aangegeven de website van het ANN beter te kunnen benutten en tijd te willen reserveren voor uitwisseling. Aan het ANN wordt gevraagd om dit soort informele uitwisselingsbijeenkomsten te blijven faciliteren. Daarbij wordt ook gedacht aan het organiseren van een symposium om kennis beter uit te dragen.  Een ander zeer belangrijk punt is het coordineren van de onderzoeksagenda en het op elkaar afstemmen van monitoringsmethoden. Dit is dan ook het onderwerp van het laatste onderdeel van de bijeenkomst

 

Afstemmen monitoring agroforestrysystemen

Bram Wendel (Boerenbos) presenteert de uitkomsten van het rapport dat hij heeft geschreven over de evaluatie van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen. Samen met Evert Prins bekijkt hij of de monitoringsmethoden die in voedselbossen worden gebruikt ook toepasbaar zijn voor andere vormen van agroforestry. Daarbij hebben ze ruimtelijk 6 systemen uitgewerkt en voor 10 belangrijke thema’s in beeld gebracht hoe de monitoring tussen de verschillende systemen verschilt. Deze thema’s werden gegroepeerd en de onderzoekers konden vrij rondlopen om opmerkingen te plaatsen bij elke vorm van monitoring: wat zijn belangrijke zaken om te meten en hoe gaan we dat meten? De input van deze sessies wordt meegenomen in de uitwerking van een factsheet die later dit jaar door Bram en Evert wordt uitgebracht. 

 

Afsluiting en Vervolg

Jeroen en Evert hebben als trekkers van de werkgroep Kennis, Onderzoek en Onderwijs veel zaken gehoord waar zij zich de komende tijd voor in gaan zetten. Hierbij de bal ook teruggekaatst, door mensen uit te nodigen mee te blijven denken en mee te blijven doen. Wanneer iemand zich geroepen voelt een initiatief naar zich toe te trekken dan is iedere vorm van hulp daarbij van grote waarde. De grote opkomst en goede sfeer zijn in indicator van de bereidheid om samen op te trekken en de schouders te zetten onder het onderzoek naar agroforestry in Nederland

Beeld: © 2023 Marcel Vijn