Skip naar de inhoud

Nieuwe factsheet: Monitoring in Nederlandse Agroforestrysytemen

Hoe presteren agroforestrysystemen op het gebied van biodiversiteit, koolstofvastlegging en bodemkwaliteit? Wat levert agroforestry financieel op? Om deze en andere vragen te beantwoorden is aanvullende informatie nodig. In Nederland wordt al volop gemonitord. Hierin ontbreekt echter nog samenhang. Vanuit het Agroforestry Netwerk Nederland werd de vraag gesteld of de meetmethoden die in 'Drie jaar monitoring van voedselbossen' ook gebruikt kunnen worden in andere agroforestrysystemen, zodat systemen onderling goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Het Agroforestry Netwerk Nederland heeft aan BoerenBos en het Louis Bolk Instituut gevraagd om antwoord te geven op deze vraag. In 2023 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers om input te leveren. 

 

Bijeenkomst met Nederlandse onderzoekers op de universiteit van Wageningen

 

De input die tijdens deze bijeenkomsten is verzameld, is uitgewerkt in een factsheet, die vanaf nu te vinden in de kennisbank van deze website. In de factsheet is voor tien thema’s (bijvoorbeeld biodiversiteit en koolstofvastlegging) uitgewerkt op welke manier gemonitord kan worden om te voorzien in de kennisbehoeften. De manier waarop gemonitord dient te worden is met name afhankelijk van de ruimtelijke structuur van het agroforestrysysteem. Om deze reden blijft monitoring in agroforestrysystemen maatwerk. Er kunnen echter wel makkelijke stappen worden gezet om onderzoek beter op elkaar af te stemmen en onderzoeksresultaten makkelijker vergelijkbaar te maken. Bijvoorbeeld door protocollen beter op elkaar af te stemmen en onderzoeksresultaten beter met elkaar te delen. In de factsheet zijn naast adviezen voor onderzoekers ook adviezen opgenomen voor studenten en het Agroforestry Netwerk Nederland. Verder staat buiten kijf dat er meer (experimenteel en pratkijk-) onderzoek nodig om verschillende kennishiaten te beantwoorden en dat daar middelen voor beschikbaar dienen te komen, zoals ook geconcludeerd in eerder onderzoek