skip-to-main-content

Provincies komen samen in kennissessies over agroforestry

luchtfoto van voedselbos ketelbroek

Het Agroforestry Netwerk heeft in mei en juni twee kennissessies met provincies georganiseerd; één met de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en één met de zuidelijke provincies (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) over de kansen om met agroforestry landbouw en natuur met elkaar te verbinden en daarmee bij te dragen aan verschillende maatschappelijke opgaven. Vanuit de provincies namen mensen deel die werken aan verschillende thema’s: landbouw, natuur, ruimtelijke ordening, grond, NPLG en instrumenten. In het najaar volgen nog twee sessies met de oostelijke en westelijke provincies.

Tijdens de sessies hebben we het Agroforestry Netwerk gepresenteerd: ‘wie’ is het netwerk en wat doet het netwerk, welke verschillende vormen van agroforestry zijn er en welke kansen zien wij voor agroforestry om bij te dragen aan de doelen van het NPLG. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan over de mogelijke kansen en belemmeringen die de provincies zien bij de toepassing van agroforestry systemen en hoe zouden wij daar als netwerk bij kunnen helpen. Dit leverde interessante discussies en vragen op.

Als Netwerk hebben we tijdens de sessies het belang benadrukt om agroforestry nu al onder de aandacht te brengen bij de collega’s die zich bezig houden met het PPLG. De plannen zijn nu nog hoog over, maar agroforestry kan een goede bijdragen leveren aan de betreffende doelen.

In de noordelijke provincies spelen belemmeringen m.b.t. open landschappen een rol. Het rapport 'Agroforestry in open Landschap' van Berte Daan (Young Innovators 2022: Agroforestry | College van Rijksadviseurs) kan hier mogelijk een positieve bijdrage aan leveren.

Bij de zuidelijke provincies kwam onder andere een vraag naar voren over de registratie van agroforestry in de Gecombineerde Opgave. Tot nu toe bestaat er alleen gewascodes voor voedselbossen en hoogstamboomgaarden. Andere vormen van agroforestry moeten met bestaande gewascodes (grasland, fruitteelt, notenteelt, bomenrij, etc.) geregistreerd worden. Richtlijnen voor de registratie van agroforestry percelen zijn begin dit jaar gepubliceerd op de RVO website. De mogelijkheden voor het monitoren van het aantal ha worden dit jaar bekeken; één van de mogelijke opties is via het GLB.

Andere interessante punten die tijdens de sessies zijn besproken, waren:

Het opnemen van agroforestry in de definitie van het GBDA (GroenBlauwe DoorAdering). Het Ministerie van LNV gaat samen met het Aanvalsplan Landschap bekijken op welke manier dit nog verder verbeterd kan worden.

De verwaarding van ecosysteemdiensten, met name CO2 vastlegging. De kansen van agroforestry om CO2 op te slaan worden ook erkend in de Bossenstrategie. Doelstelling is 0,08 Mton CO2/jaar. Ook de houtige landschapselementen (als onderdeel van GBDA) zijn onderdeel van de Bossenstrategie om het klimaatdoel (0,13 Mton CO2/jaar) te behalen.

Onze conclusie is dat de provincies de mogelijkheden voor agroforestry voor agrariërs proactief aanpakken. Voor meer informatie over de presentaties van het Agroforestry Netwerk tijdens deze sessies kan je contact opnemen met Ceriel Lucker.